Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
14 نوامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 14 نوامبر
ايران
خشکسالي سه ساله ايران
14 نوامبر 467 ميلادي (آبان ماه)، پس از سه سال خشكسالي شديد در ايران، ريزش باران آغاز شد كه يك هفته طول كشيد و «پيروز ساساني» شاه وقت دستور داد كه به اين مناسبت، از آن پس هر سال در چنين هفته اي جشن بگيرند.
    خشكسالي سه ساله ايران همزمان با هجوم پي در پي اقوام شمال شرقي معروف به هِپتال ها بود كه بالاخره «پيروز» مجبور شد در گرگان براي جلوگيري از دست اندازي آنان سدّي بلند، همانند «ديوار چين» بسازد كه مردم محل بقاياي آن را «سد سکندر!» گويند.
    خشكسالي سه ساله به قدري روحيه ايرانيان را خراب كرده بود كه در جنگ با هِپتالي ها موفقيت نداشتند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
لشكركشي طغرل سلجوقي به بغداد و افتادن قدرت در دست سُنّي ها و ... تغییرات پس از جنگ جهانی اول و از میان رفتن عثمانی تا به امروز
طُغرل سلجوقي که بسياري از نقاط ايران را در اشغال خود داشت 14 نوامبر 1054 ميلادي با سپاهي گران روانه بغداد شد و اوايل سال 1055 ميلادي اين شهر را تصرف كرد. به بهانه نجات خليفه عباسي از دست شيعيان و استقرار مجدد حاكميّت اهل تسنّن، طغرل قبلا در اصفهان اعلام كرده بود كه بزودي عازم بغداد خواهد شد. طُغرل پس از تصرف بغداد، از آن پس به نام خليفه كه در دست او آلتي بيش نبود زمام امور قلمرو عباسيان را به دست گرفت و خود را حامي خليفه اعلام داشت و قدرت را در بغداد به سنّي ها باز گردانيد يعني درست عكس كاري كه دهها سال پيش از او، ديلميان ايراني (شيعه مذهب) كرده و قدرت را در دست شيعيان قرار داده بودند.
     پس از سلطه سلجوقيان بر بغداد، بعدا هم چندبار اين شهر (درزمان صفويه و افشاريه) به دست ايران و شيعه افتاده بود. جنوب شيعه نشين بين النهرين (عراق امروز) تا دوران زنديه (كريم خان) وابسته به ايران بود و از آن پس در كنترل عثماني (حكومت استانبول) قرار گرفت.
     در پي شكست نظامي عثماني (متحد آلمان) در جريان جنگ جهاني اول، انگليسي ها سرزمين هاي عربي تابع حكومت عثمانيان در خاورميانه را (به استثناء سوریه و لبنان که سهم فرانسه شد) به تصرف خود درآوردند و در اين سرزمين ها چند كشور تازه به وجود آوردند ازجمله عراق، اردن و .... چند سال بعد در عراقِ «دست ساخت انگليسي ها» بپاخيزي هايي از جمله قيام شيعيان (به حمايت آيت الله ميرزاي شيرازي) روي داد و اين كشورِ نوبنياد (و با پادشاه سُنّی و آورده شده از حجاز) استقلال يافت كه با كودتاي سال 1958 جمهوري شد.
    پس از اشغال نظامي عراق توسط آمريكا در بهار سال 2003 و داشتن حدود يک سال حاکم آمريکايي و سپس انجام انتخابات عمومي، قدرت در آن كشور عمدتا به شيعيان منتقل شده است. عراق که مشکل اختلاف مذهبي و نژادي دارد از آغاز سال 2006 دچار فعاليت هاي خرابکارانه و نوعي اختلافات داخلي شد که پس از فروکش کردن آنها و بيرون رفتن نظاميان رزمي آمريکا در سال 2011، طولي نکشيد که داعش پديد آمد و بخشي از عراق را متصرف شد و همچنین برگزاری رفراندم استقلال اقلیم کُردستان. از اکتبر 2019 عراق گرفتار اعتراضات خياباني شد که معترضين برضد فساد، نابرابري اقتصادي و روش انتخابات شعار مي دادند و .... اين اعتراضات تا 13 نوامبر 2019 (در طول 40 روز) بيش از سيصد کشته و بيش از 13 هزار زخمي تلفات داشت. به رغم تغییر نخست وزیر و احتراز از اجتماع در پی شیوع بیماری ناشی از کووید ـ 19، تظاهرات محدود و گاه و بیگاه با همان خواست ها مشاهده شده است.
    
گوشه اي از يک صحنهِ تظاهرات و اعتراضات عراقي ها در پاييز 2019

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تحقير شاه در واشنگتن در آبان 1356 و آغاز پايان کار او ـ شرح تظاهرات آن روز ـ سرنوشت مشابه پدر و پسر
دو ديدار از ديدارهاي متعدد محمدرضاشاه پهلوي از آمريكا «23 آبان» و به فاصله 28 سال از هم آغاز شده بود. يكي از اين دو سفر 23 آبان 1328 و ديگري 23 آبان 1356 شروع شده بود.
    آخرين ديدار شاه سابق به عنوان رئيس كشور ايران از آمريكا 23 آبان 1356 (14 نوامبر 1977) آغاز شد كه ضمن آن در واشنگتن با تظاهرات دامنه دار مخالفان ايراني اش رو به رو، شديدا تحقير شد و وجهه خودرا نزد دولت هاي غرب از دست داد كه در تضعيف روحيه اش نقش موثر داشت. شاه از واشنگتن به پاريس رفت كه در آنجا هم با چنين تظاهراتي كه وسعت آن قبلا سابقه نداشت رو به رو شد. تظاهرات ضد شاه از آن پس، در برون مرز و درون مرز تا 14 ماه بعد كه ايران را براي هميشه تَرك گفت ادامه يافت.
    در آبان 1356 برخي از نزديکان (بر پايه گزارش هاي محرمانه ماموران برون مرزي ساواک)به شاه گفته بودند که به مصلحت او نيست به آمريکا و اروپا برود که گوش نکرده بود. مقامات مربوط که چنين ديدند از عوامل خود در آمريکا خواستند که با تهيه بليت سفر هوايي، ايرانيان هوادار سلطنت را از اکناف آمريکا براي جمع شدن مقابل کاخ سفيد و کف زدن براي شاه به واشنگتن بفرستند و همچنين شماري از افسران را [به صورت مسافر معمولي] با زن و فرزند از تهران به واشنگتن فرستادند تا درحاشيه کاخ سفيد به جمع هواداران شاه به پيوندند و در صورت تظاهرات ضد شاه، با مخالفان درگير شوند تا ثابت شود که شاه چند برابر مخالفان، هوادار دارد. ولي، اين هواداران به محض مشاهده انبوه دانشجويان و ايرانيان مخالف، از مقابل کاخ سفيد دست به فرار زدند و به فروشگاهها رفتند و به خريد کردن سوغاتي پرداختند!.
    پليس واشنگتن با تظاهرکنندگان ضد سلطنت که سنگ پراني هم مي کردند با شليک گاز اشک آور مقابله کرد و دود حاصل از اين گاز به چشم شاه که در کنار کارتر ايستاده بود تا به اظهارات تشريفاتي او در مراسم استقبال پاسخ دهد فرو رفت و اشک او را در آورد که دستمال بر چشم گرفت، و عکس او به همين صورت در رسانه هاي آمريکا انتشار يافت، سکه آريامهر بودن اورا شکست و تحقير شد (عکس زير).
     بسياري از مورّخان متفق القول نوشته اند كه رضاشاه و پسرش بمانند يكديگر با سياست و حمايت خارجي بالا آمدند و به همان گونه هم پايين رفتند و هر دو در تبعيد درگذشتند و .... رضاشاه با اشاره انگليسي ها با کودتاي سال 1299 هجري خورشيدي روي کار آمد و چون بعدا متمايل به آلمان شد برکنار و تبعيدش کردند و در تبعيد در آفريقاي جنوبي درگذشت و جسدش مدت ها در مصر بود. محمدرضاشاه هم با تاييد دولت لندن در آغاز اشغال نظامي سپتامبر 1941 به شاهي رسيد، با حمايت انگلستان و آمريکا با کودتاي 28 امُرداد 1332 به سلطنت باز گشت و چون دو دهه بعد دَم از استقلال ملَّي و تمدن بزرگ زد حمايت غرب را از دست داد، مجبور به ترک کشور به صورت «فرار» شد و در تبعيد و در به دري در مصر درگذشت و جسدش در همانجا (درقاهره ـ مسجد الرفاعي) باقي مانده است.
عکسي که در رسانه هاي آمريکا انتشار يافت و سکه شاه را شکست (توضيح در متن مطلب بالا)

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سالروز درگذشت سعيد نفيسي اديب پُركارِ معاصر ـ اشاره اي به حضور نفیسی در کلاس درس روزنامه نگاری و طرح مبحث نام «ايران»
سعيد نفيسي
در اين روز در سال 1345 هجري (14 نوامبر 1966 ) استاد سعيد نفيسي پس از پنج دهه تدريس و به يادگار گذاشتن بيش از يكصد تاليف در 73 سالگي فوت شد. وي که در فرانسه تحصيل كرده بود و نويسنده و پژوهشگري پركار و خستگي ناپذير بود. استاد نفيسي فرزند علي اكبر ناظم الاطباء كرماني و از خاندان حكيم كرماني بود.
     استاد نفيسي درباره هر موضوعي كه به نظرش مي رسيد قادر به نوشتن مقاله، رساله و كتاب بود؛ از نمايشنامه تا داستان و از تاريخ تا واژه نامه و تصحيح متون قديمي و همين طور درباره سياست. بسيار روان و زيبا و بدون تكلف مي نوشت و نوشته هايش خوانندگان فراوان داشت. مردي فروتن و دوست داشتني بود. فهرست تحريرات او طولاني است از جمله فرهنگ فرانسه، تاريخچه ادبيات ايراني، بيهقي، نظاميه بغداد، ماه نخشب، نظامي گنجوي، فرهنگنامه پارسي، يزدگرد سوم، شيخ زاهد گيلاني و ....
    شادروان نفيسي يك ايراندوست تمام عيار بود و مقاله دهم دي ماه 1313 او كه در روزنامه اطلاعات درباره تصميم دولت وقت مبني بر منع خارجيان از بكار بردن واژه «پرشيا» به جاي ايران معروف است.اين مصوبه كه دولت هاي ديگر را از بكار بردن « پارسوا، پرسه، پرسان، پرژيا (پرشيا)، پرسيانا و ... » در ناميدن ايران منع مي كرد مورد انتقاد بوده است.
     منتقدين هنوز هم مي گويند: اين نام ها در سراسر جهان، امپراتوري ايران با همه عظمت و فرهنگ آن را در ذهن مردم تداعي مي كند و بسياري از خارجيان ايران را با ايراك (عراق) اشتباه مي گيرند. غربي ها «پرشيا» را از يونانيان و رومي هاي عهد باستان ياد گرفته و بكار برده اند. در مغرب زمين هر دانش آموز دبيرستاني عظمت و كارهاي امپراتوري پارسها را ضمن دروس خود خوانده است، ولي نمي داند كه ايران همان «پرشيا» است. گرچه همه مي دانند كه فلات ايران (ايران زمين) از كجا تا به كجا امتداد دارد، ولي شمار كمي از آنان مي دانند كه امپراتوري پارسيان، همين ايران زمين است كه مورخان يوناني و رومي «امپراتوري پارسي» نوشته اند و در غرب عموميت يافته است. در آمريكاي امروز عده كمي هستند كه بدانند پرژين مِلون (خربزه ايراني) ، پرژين كَت (گربه ايراني) ، پرژين هَت (كلاه پوست بره كه كرزاي رئيس جمهوري افغانستان بر سر مي گذارد) و ... را كه هر روز بكار مي برند از ايران هستند. مگر مجلس يونان خارجيان را مجبور كرده كه اين كشور را به نام اصلي اش بنامند و «گريس» نخوانند. همين طور هندي ها، ژاپني ها، فنلاندي ها، چيني ها و ....
    چرا مجلس آلمان كشورهاي ديگر را مجبور نمي كند كه آن را «دويچلند» به نامند و مصري ها انگليسي زبانانرا از بكاربردن «ايجپت» به جاي «مصر» منع نمي كنند. به استدلال منتقدين، همين اجبار دولتهاي ديگر بر پايه مصوبه مورد بحث سبب شده است كه بسياري از غربي ها گمان كنند كه ايران يك كشور عربي است و ....
    در سال 1313 (و تا به امروز) پاره اي هم بوده اند كه مي گويند اين مصوبه به خواست انگليسي ها بوده كه مي خواستند افغانستان و بلوچستان هويت جداگانه داشته باشند و در عوض توجه ايرانيان معطوف به اران شود ( قفقاز سابق ايران كه بلشويكها جمهوري آذربايجان نام نهادند).
    ايرانيان، ميهن خود را به نام «ايران و ايرانشهر» مي شناخته اند. در زمان ساسانيان «ايران غالبا با الف مكسور و سكون «ي» و يا اين كه «اران» تلفظ مي شد و خارج از ايران را «انيران» مي خواندند. بايد دانست كه افغانستان نامي است كه انگليسي ها بر اين سرزمين - سرزمين رستم و كيانيان، گذارده اند!.
    سعید نفیسی در امُردادماه 1355 در سخنرانی خود برای دانشجویان رشته روزنامه نگاری مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات گفت که انگلیسی ها دولت وقت را وادار به آن مصوّبه کردند تا ایرانیان امپراتوری خود ـ ایران بزرگتر ـ را فراموش کنند. وی گفته بود که تا دولت لندن از سر ایران دست برندارد، ایرانیان روز خوش نخواهند داشت و معلوم نیست که ریشه این دشمنی از کجاست.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فداحسین مالکی از سندسازی 16 میلیون یورویی در یک بانک خصوصی ايران سخن گفت ـ تهران مقصد اول کالاي قاچاق
تهران ـ 11 نوامبر 2012 ـ خبرگزاری مِهر: فداحسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سندسازی 16 میلیون یورویی فردی در یک بانک خصوصی برای دریافت تسهیلات به منظور واردات کالا خبر داد و گفت: در بررسی ها مشخص شد کالایی با این مشخصات وارد کشور نشده است!.
    مالکی در پایان نشست امروز [وقت] ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران، از این سند سازی پرده برداشت و گفت: برای انجام واردات کالا یک فرد توانسته مبلغ 16 میلیون یورو از یک بانک خصوصی تسهیلات بگیرد که در بررسی ها مشخص شد کالایی با این پول وارد کشور نشده است.
    رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: هم اکنون یک سری پرونده درباره برخی افراد و شرکت ها در دست است که با دریافت ارز دولتی، اقدام به واردات غیرضروری کرده اند.
    مالکی گفت که در مذاکره با استانداران مناطق مرزی و ساحلی کشور، موضوع جلوگیری از صادرات برخی کالاهایی که مورد نیاز داخل کشور است مطرح شد.
    رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که 70 درصد کل کالاهای قاچاق در تهران مصرف می شود.
    مالکی خاطر نشان کرد که فعل و انفعالات بین المللی در افزایش قاچاق درنیمه اول امسال (سال 1391 هجری) تاثیرگذار بوده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آیت‌الله مکارم شیرازی: بی تدبیری مسئولان و بی انصافی ها ریشه‌ نابسامانی‌های اقتصادی ايران است
تهران ـ 11 نوامبر 2012 ـ خبرگزاری های داخلی: آیت‌الله عظمي مکارم شیرازی ریشه نابسامانی‌های اقتصادی را نه تنها در فشارهای خارجی، بلکه بی‌تدبیری‌های مسئولان و بی‌انصافی شماری از مردم دانست و گفت: دیده شده است وقتی ارزش برابری یک پول خارجی بالا می‌رود برخی افراد بهای کالایی را هم که ارتباطی با این ارز ندارد تا سه برابر افزایش می‌دهند!.
    این روحانی بنام و از مراجع تقليد شیعیان از تبدیل برخی از گناهان به عادت در جامعه انتقاد کرد و «بي انصافي» را يک گناه بزرگ خواند.
    آيت الله مکارم شيرازي متولد سال 1305 در شيراز رسالات و تأليفات بسيار دارد ازجمله کتاب هاي «اخلاق در قرآن»، «پيام قرآن»، «قرآن و حديث» و .... مقالات و مصاحبه هاي او در سال هاي 1356 و 1357 (پيش از تغيير نظام) در روزنامه ها مخاطبان بسيار داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مهاجرت بیش از پنج میلیون ایرانی از وطن تا سال 2012
علی شعبانی معاون پشتیبانی و تشریفات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در نوامبر 2012 (آبان 1391) اظهار کرد که بیش از پنج‌ میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور هستند یعنی حدود هفت‌ درصد نفوس ایران.
    گزارش های منابع دیگر، رقم مهاجران از جمهوری اسلامی ایران را تا آن سال که عمدتا در سه دهه گذشته ترک وطن کرده بودند 5 تا 7 میلیون نشان می داد. این مهاجران عمدتا از طبقه تحصیلکرده ایران بودند.
     مروری بر تاریخ نشان می دهد که این انبوه مهاجرت از ایران تنها یک بار دیگر صورت گرفته بود ـ پس از افتادن ایران به دست عرب در قرن هفتم میلادی و این مهاجرت به هند صورت گرفت و این مهاجران در هند به پارسیان معروف هستند و همچنان وفادار به ميهن نياکان.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اديان و روحانيون
قاضي ارشد و محافظه کار استیت آلاباماي آمريکا که به سبب نقض اصل جدائي دين از سياست برکنار شده بود با ادعای مزاحمت بانوان رو به رو شد! و ...
Roy Moore
13 نوامبر 2003 يك شوراي قضايي فدرال مركب از 9 حقوقدان «روي مور Roy Moore» قاضي ارشد (رئيس دادگاه عالي) استیت آلاباماي آمريكا را ناقض قانون اساسي ايالات متحده شناخت كه این قانون، دولت و كليسا را جدا از هم اعلام داشته است، و از كسوت قضاوت بركنار و از پرداختن به كار وكالت قضايي هم محروم كرد.
    قاضي «روي استیوارت مور متولد 11 فوریه 1947» به حُكم يك قاضي فدرال (دادگاه سراسري آمريكا) كه 27 آگوست 2003 صادر شده بود اعتنا نكرده بود كه راي داده بود ستون ساخته شده از گرانيت حاوي «ده فرمان مسيح» را ازمقابل مجتمع قضايي بردارد.
    چون اين بي اعتنايي مشاهده شد، قاضي فدرال به فرماندار ايالت آلاباما حُكم کرد كه ستوان را به انبار منتقل سازد كه چنين شد و سپس «قاضي مور» و در آن زمان 59 ساله كه سالانه 170 هزار دلار دستمزد و مزايا دريافت مي داشت از سمت خود معلّق، و تعيين سرنوشت او به يك شوراي قضايي فدرال مركب از 9 حقوقدان ارجاع گرديد كه راي اين شورا با توجه به اصلاحيه دهگانه قانون اساسي آمريکا [بيل آو رايتز] كه در این فدراسیون، دين و دولت را از هم جدا ساخته است 13 نوامبر 2003 صادر شد. در اين راي نوشته شده است كه هيچكس از جمله قاضي «روي مور» حق ندارد خود را بالاتر از قانون بداند و قانون اساسي جز به ترتيبي که تصويب شده نمي تواند تغيير يابد.
    طبق همين اصلِ جدايي سياست از دين است که در فدراسیون آمریکا، احدي نمي تواند مزاحم يک بانوي محجبه بشود و يا اينکه او را به آن صورت از حضور در کلاس درس و مراسم و ملاء عام مانع شود، استخدام نکند و خانه به او اجاره ندهد و يا اينکه يک استیت عضو فدراسیون ضابطه اي در اين زمينه به اجرا بگذارد. ولي، در برخي از کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، بلي.
    قاضی «روی مور» که در علم حقوق دکترا دارد و شهرت دارد که یک متعصّب مذهبی است پس از برکناری از سمت ریاست دادگاه عالی استیت آلاباما، «بنیاد اخلاقیات» را برپایه دستورهای مسیحیت تأسیس کرد و بنای دفاع از اخلاقیات را گذارد. وی در سال 2013 باردیگر به ریاست دادگاه عالی آلاباما انتخاب شد که این بار به رغم رای دیوان عالی آمریکا، با ازدواج همجنس ها در استیت خود مخالفت کرد و در یک مورد به یک قاضی پایین تر دستور صدور حُکم بر ضد این نوع ازدواج ها را داد و باردیگر برکنار شد.
    قاضی مور که از فعالان حزب جمهوریخواه است در پاییز سال 2017 خود را نامزد سناتوری استیت آلاباما در سنای آمریکا کرد و گزارش سنجش نظر ساکنان آلاباما نشان داد که با اکثریت چشمگیر پیروز خواهد شد. در پی انتشار این گزارش، واشنگتن پُست که در اکتبر 2013 به مبلغ 250 ميليون دلار به کمپانيِ جِف بزوس سرمايه دار معروف و صاحب آمازون فروخته شده است از قول سه بانو نوشت که «روی مور» در جوانی و سي و چند سال پیش (پیش از سال 2017) دست به سینه آنان کشیده و در آن زمان یکی از آنان 14 ساله و دیگری 16 ساله بود. چند روز بعد یک زن دیگر مدعی شد که «مور» در دهه 1970 (40 و چند سال پیش از اعلام ادعا) زمانی که او در رستوران، گارسون بود دست به سینه او کشیده و سرش را با زور دست به پای خود نزدیک کرده بود.
    «مور» این دعاوی را دروغ و افترا اعلام کرده و گفته بود که مدعیان؛ انگیزه سیاسی دارند و وی آنان را تعقیب قضایی خواهد کرد. با وجود این، برخی از سیاسیونِ جناح مخالف از فرصت استفاده کرده و گفته بودند که «مور» باید از نامزدی سناتوری آلاباما انصراف دهد. «مور» گفته بود که خود را در انتخابات عمومي بعدی نامزد عضويت در سناي آمريکا خواهد کرد.
    «مور» که دارای زن و 4 فرزند است در جوانی در ارتش آمریکا درجه سروانی داشت و در جنگ ویتنام شرکت کرده بود.
    
به دليل جدايي دين از سياست در قانون اساسي آمريكا و ممنوع بودن دولت از اعلام يک دين رسمي و حمايت و يا ضديت با يک مذهب (تضمين آزادي مذهبي)، به اين صورت ستون سنگين گرانيت حاوي «ده فرمان مسيح» از مقابل مجتمع قضايي به انبار منتقل شد

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
اوگوستینوس قِدّیس: «انتقام» واكنش طبيعي است در برابر «ظلم»
Saint Augustine of Hippo
«اوگوستين آو هيپو Saint Augustine» » روحانی، فیلسوف و نويسنده رومي و به قول استاد فقید دکتر غلامحسین صدیقی «اوگوستینوس قِدّیس» 14 نوامبر سال 411 كار تأليف كتاب مشهور خود «شهر خدا» را به پايان بُرد. اين كتاب در شرح ويران شدن شهر «رُم» به دست ويزيگُت ها (ژرمن هاي جنوبي) در ماه آگوست سال 410 است.
     اوگوستين در اين تآليف ضمن بيان تاريخ شهر رُم و گزارش تخريب سه روزه آن به دست ويزيگت ها، عقايد فلسفي خودرا آورده است كه در قرون 18 و 19 تفسيرهاي متعدد بر اين عقايد فلسفي نوشته شده كه همچنان تجديد چاپ مي شود.
     اوگوستين كه از فلاسفه مشوّق معنويات و اخلاقيات است عُمر ظلم را كوتاه خوانده و هيچ ظلمي را بدون واكنش نمي بيند كه عُمر اين واكنش طولاني خواهد بود. به عقيده او اگر ظلم و ستمگري نباشد «انتقام» هم نخواهد بود كه انتقام واكنش طبيعي در برابر ظلم است و گاهي، خود به ظلم تازه تبديل مي شود.
     اوگوستين «آزمندي» را عامل عمده «فساد» مي داند كه آن را به اضافه ظلم؛ دو عامل اصلي انحطاط امپراتوري روم در بخش غربي آن قلمداد كرده است. وي ثابت كرده است كه بيشتر آزمندان احساس بُخل هم دارند كه برناهنجاري هاي يك جامعه مي افزايد و مردم را در برابر هم قرار مي دهد. حسد، بُخل، عدم وفای به عهد، دروغگویی، تبعیض، احتکار، اجحاف و نقض حق در همه ادیان الهی نهی و مذموم و بذر کینه و فساد شناخته شده اند.
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي اقتصاد
راه حل «لولا دا سيلوا» براي مسئله پول جهاني، در پی بحران مالي سال 2008 آمریکا
Lula da Silva

چهاردهم نوامبر 2008 لوئیز لولا دا سيلوا سوسياليست برزيلی [که دوران ریاست او بر برزیل 213 میلیونی، 31 دسامبر2010 ـ پس از دو دوره بپایان رسید] در ابراز نظر پیرامون بحران پولی جهان وقت اندرز داد که با توجه به ظهور قدرت هاي اقتصادي تازه، در سيستم جهاني پول تغييرات و اصلاحات پايه اي صورت گيرد تا با هر حركتي در آمريکا، ثبات مالي جهان متزلزل نشود. وی گفت که اگر اصلاحات لازم در سیستم جهانی پول صورت نگیرد با هر تزلزل مالي، برنامه ريزي اقتصادي آحاد جهانيان برهم خواهد خورد كه پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي خواهد داشت.
    وي افزود كه ساختار سیستم پولی فعلي (ساختار پس از جنگ جهانی دوم و از نتایج آن)، ديگر كارآيي ندارد. ديديم [اشاره به بحران مالی وقت آمریکا] كه اين ساختار بمانند يك خانه كارتوني [مقوّایی] با وزش يك باد فروريخت. باید مداخله ديپلماتيکِ [فشار] یک ابَرقدرت در امور مالي جهان به حد اقل برسد زيرا كه هر فشار سياسي در این زمینه برای همه جهانيان زیان آور خواهد بود.
روسِف و داسيلوا


    در اکتبر 2011 اعلام شد که داسیلوا [متولد 27 اکتبر 1945، موسس حزب چپگرای «زحمتکشان بزریل» و از یکم ژانویه 2003 تا 31 دسامبر 2010 رئیس جمهوری این کشور] به بیماری سرطان حنجره دچار شده و چون بیماری در مراحل نخست خود تشخیص داده شده است امید به درمان او زیاد است [که درمان شده است.].
    پس از دا سیلوا، بانو «دیلما روسِفDilma Vana Rousseff» که او نیز تمایلات سوسیالیستی دارد و در دهه 1960 یک چریک چپگراي شهري بود رئیس جمهوری برزیل شد و از یکم ژانویه 2011 تا 31 آگوست 2016 در این سمت بود. وی در آگوست 2016 محاکمه پارلمانی و برکنار شد. دیلما از چند ماه پیش از برکناری و پس از انتشار گزارش های مربوط به یکی ـ دو مورد فساد دولتی، از کار معلق شده بود. پس از برکناری دیلما، معاون لبنانی تبار او ـ میشل الیاس تمِر لولیا 76 ساله رئیس جمهوری برزیل شد. دیلما قبلا رئیس دفتر و مشاور «دا سیلوا» بود و نظرات ایدئولوژیک مشترک دارند. پس از ديلما، همان دست ها که سعي در رئيس جمهوري برزيل کردن يک کاپيتاليست را داشتند به لولا دا سيلوا هم اتهام فساد دولتي زدند که به بازداشت او منجر شد. لولا داسيلوا که خود را مبرّا از هرگونه فساد اعلام کرده است در نوامبر 2019 آزاد شد و مورد استقبال و تمجیدِ کم سابقه هوادارانش قرار گرفت (عکس پايين تر). آزاد شدن دا سيلوا همزمان با انتخاب يک ملی گرای چپگرا در آرژانتين به رياست جمهوري و تظاهرات چپگرايان در شيلي و اکوادور و کشتار اعضاي يک خانواده آمريکايي در مکزيک بود. باوجود این، با حمایت دولت واشیگتن، Jair Bolsonaro ميلياردر راستگرا ـ به ریاست جمهوري برزيل انتخاب شد که با تحولات بولیوی و بازگشت چپگریان به قدرت در نوامبر 2020، ممکن است که تجديد انتخاب نشود.
    
روسِف بُلغارتبار رئيس جمهور سي و ششم برزیل تا 31 آگوست 2016


    
استقبال هواداران لولا دا سيلوا از آزادشدن او و دادن شعار «بي گناه»

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«گروه - 20» و بحران مالي جهان - ناکارآمدن بودن نشست هاي سران اين گروه
تکرار بحران مالي جهان، کاهش ارزش دلار و بالارفتن بهاي طلا که چنين وضعیتی از سال 1972 [سال خروج دلار آمريکا از استاندارد طلا] تا پاييز 2008 چندبار مشاهده شده بود نشست وقت گروه ـ 20 را که به اين مسئله رسيدگي مي کرد که تأثير جهاني داشت معروف ساخته بود. بنابراين، اشاره به تاريخچه ايجاد اين گروه لازم مي آيد:
     سران «گروه ـ7» در ژوئن 1999 در كُلنِ آلمان تصميم به ايجاد یک گروه مرکب از 20 کشور گرفتند كه طرح آن در اجلاس وزيران دارايي هفت كشور در بيست و ششم سپتامبر همان سال به تصويب رسيد و نخستين نشست سران گروه تازه در دسامبر 1999 در برلين برگزار شد. گروه ـ 20 كه جانشين گروه 33 شده است با نشست سال 2011 خود در فرانسه تا اين سال 16 نشست سران برگزار كرده بود که 5 نشست آخر آن (تا آن سال) با انتقاد اصحاب نظر و بعضا تظاهرات خیابانی همراه بود. انتقادها به ناکارآمد بودن، بی خاصیت و بی نتیجه بودن جلسات وارد آمده است.
     اعضاي گروه ـ 20 عبارتند از: آرژانتين، آفريقاي جنوبي، آلمان، انگلستان، ایالات متحده (آمریکا)، استراليا، اندونزي، ایتالیا، برزيل، تركيه، چين، روسيه، ژاپن، فرانسه، کانادا، کشور سعودي، كره جنوبي، مكزيك، هند و نماينده اتحاديه اروپا. ايران واجد شرايط لازم براي عضويت در اين گروه است ولي عضو نيست!. اين گروه برخلاف گروههاي ديگر جهاني، داراي دفتر مركزي و ستاد نيست ولی دارای رئيس است ـ رئيس دوره اي.
     پس از آغاز بحران مالی سال 2008 که از آبان سال 2007 مشاهده شده بود، سران گروه ـ 20 به رغم اظهارات و وعده هایشان در مصاحبه هاي مطبوعاتيِ قبل از نوامبر 2008 نتوانستند در نشست واشنگتن [نوامبر 2008] و اجلاس بعدي اين سران در لندن [سال 2009] و نشست های بعدی خود، راه حل براي يک پول جهاني (وسيله معاملان جهاني) بدور از بحران بيابند. به نوشته برخي از مفسران، اين سران در دو اجلاس 2008 و 2009 حتي نظرات قبلي خودرا مطرح نساختند!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انتشار طرح دولت آمریکا در نوامبر 2012 برای خودکفا شدن در زمینه نفت و گاز تا سال 2017!
روزنامه هاي آمريکا ـ بمانند اين روزنامه ـ نيمه بالاي صفحه اول شماره 13 نوامبر 2012 خودرا اختصاص به سياست نفتي تازه اين دولت و ازسرگيري توليد نفت و گاز و تا 5 سال ديگر به صورت توليدکننده اول جهان درآمدن داده بودند

خبر بزرگ سه شنبه 13 نوامبر 2012 رسانه های آمریکا، انتشار سیاست تازه این دولت برای خودکفا شدن در زمینه نفت و گاز بود. طبق این برنامه که در اختیار آژانس بین المللی انرژی نیز قرار گرفته است، آمریکا تولید نفت و گاز داخلی خودرا در سطحی وسیع از سر خواهد گرفت و ظرف 5 سال (تا سال 2017) بايد نه تنها نیاز به واردات سوخت فسیلی نداشته باشد بلکه کشور سعودی و روسیه را از لحاظ میزان تولید نفت پشت سر بگذارد و تولید کننده اول نفت و گاز در جهان باشد و پس از عبور از این خط، به صدور این مواد به سایر کشورها دست بزند.
    آمریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم تولید کننده و صادر کننده اول نفت و گاز در جهان بود که پس از کشف و استخراج نفت توسط یک کمپانی آمریکایی در کشور سعودی، تولید داخلی خود را وسیعا کاهش داد تا از نفت ارزان وارداتی استفاده کند که در نوامبر 2012 تصمیم به از سرگیری تولید گرفت. استخراج نفت به صورت امروز، در قرن نوزدهم از پنسیلوانیای آمریکا آغاز شده بود.
    طبق برنامه تازه، که آغاز آن فوری اعلام شده بود بازار بین المللی نفت و گاز طوری بايد تنظیم بشود که هیچگاه کمبود نباشد و بهای هر بشکه نفت از 84 دلار بالاتر نرود.
    بخش دیگر این برنامه، تداوم سياست کاهش مصرف بوده است و با تعیین جایزه و موازین دیگر بايد تلاش شود که اتومبیل های بسیار کم مصرف و برقي تولید شود و برای نفت و گاز مواد جانشین به دست آید (ساخت شيميايي و کارخانه اي آن).
    این برنامه به تدریج باعث کاهش استخراج نفت در کشورهایی خواهد شد که تولید آن پُرهزینه است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دانش
زيان آور بودن مصرف ويتامين «E» اضافي
طبق اعلاميه هاي چند مر كز تحقيقات پزشكي از جمله انجمن بيماري هاي قلب آمريكا و نشست پزشكي نيوارلئان و انتشار مجموعهِ اين اعلاميه ها در 11 نوامبر 2004، مصرف روزانه بيش از از حدي معيّن و محدود ويتامين E «اي» شيميايي براي سالخوردگان و افرادي كه بنيه ضعيف دارند خطرناك است.
     قبلا اعلام شده بود كه مصرف روزانه اين ويتامين به درمان بيماري هاي قلبي كمك، از سرطان جلوگيري مي كند و باعث طول عُمر مي شود كه با تحقيقات تازه معلوم شده است مصرف بيش از دويست واحد بين المللي آن در هر روز نتيجه عكس مي دهد و تاكنون باعث مرگ بسياري از بيماران قلبي شده است.
     در اين اعلاميه ها توصيه ها شده است كه ويتامين «اي» موجود درقرص هايِ مولتي ويتامين زيان آور نيست زيرا كه در اين قرص ها بيش از بيست واحد بين المللي ويتامين «اي» وجود ندارد.
    ويتامين «اي» موجود در مواد غذايي از جمله دانه ها؛ مغر بادام و فندق و سبزيها زيان آور نيست. سال 2003 ميلادي تنها در آمريكا به ارزش 750 ميليون دلار قرص (ساخت شيميايي) ويتامين «اي» به فروش رفته بود كه از اين لحاظ پس از ويتامين « C ـ ث» قرارداشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
زادروز سياوش آذري روزنامه نگار با تجربه ـ کناره گيري آذري از صداي آمريکا ـ نکاتي در استعفانامه آذري و افشاي ضعف ها
Siavash Azari

سياوش آذري روزنامه نگار معروف و پرتجربه ايراني كه از سال 1337 (1958) به اين كار ادامه مي دهد 24 آبان 1313 (15 نوامبر 1934) در يك خانواده اهل قلم و سياست به دنيا آمد. وي كار روزنامه نگاري را از كيهان و در سال 1337 آغاز كرد. در سالهاي نخست روزنامه نگاري، سياوش اخبار حوادث شهري تهران را براي روزنامه كيهان پوشش مي داد. وي به موازات عضويت در روزنامه كيهان، از پاييز سال 1343 (1964) در آژانس پارس (تنها خبرگزاري در ايران وقت) بكار خبر مشغول شد و اخبار سياسي ازجمله رويدادهاي دربار سلطنتي را گزارش مي كرد. او با راديو تلويزيون ملي ايران هم در تهران همكاري داشت.
    سياوش كه در تهران ليسانس روزنامه نگاري گرفته بود و از اعضاي فعال سنديكاي روزنامه نگاران كشور بود 31 اكتبر 1976 (يك سال پيش از انقلاب) به آمريكا انتقال يافت و در اينجا نماينده روزنامه كيهان و خبرگزاري پارس (خبرگزاري دولت) بود و چون پس از انقلاب، اعضاي قديمي تحريريه هاي كيهان و آژانس پارس بركنار شدند، ديگر لزومي به بازگشت به وطن نديد و در لس آنجلس كه داراي يك جامعه بزرگ ايراني است به کار روزنامه نگاري ادامه داد. وي ضمن كار خبر، از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، فوق ليسانس تكنولوژي آموزشي گرفته است.
    سياوش آذري در آمريكا به موازات نويسندگي و سردبيري چند مجله و روزنامه دو زبانه از جمله «ايران پست»، ايران نيوز، ايرانمهر، آزادي و ... در راديو فارسي زبانKRSI (صداي ايران) و تلويزيون فارسي بکار پرداخته بود ـ به گفته او؛ زيراکه تَرک حرفه روزنامه نگاري پس از اشتغال دهها ساله از لحاظ عاطفي بسيار دشوار است. سياوش چهار سال و چهار ماه نيز در صداي آمريکا بکار خبر پرداخت و 28 اپريل 2011 از اين سازمان کناره گيري کرد. در استعفانامه سياوش که متن آن انتشار يافته و در دسترس است به ضعف هاي متعدد اداري در راديو تلويزيون صداي آمريکا که يک بازوي روابط عمومي اين دولت است اشاره دارد. سياوش در مصاحبه با «راديو کوچه» نيز اين ضعف هارا گوشزد کرد و برشمرد که تأمل برانگير است. متن مصاحبه سياوش با راديو کوچه به دو زبان فارسي و انگليسي و نيز متن استعفانامه او در اينترنت است.
    سياوش داراي دو دختر است كه شيلا دختر كوچكتر او «روزنامه نگاري» خوانده و با يك رسانه آمريكايي همکاري دارد. روزنامه نگاري در خانواده آذري از ديرزمان ارثي بوده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
سالروز درگذشت ژوستينيان كه دو بار از ايران شكست خورد
Justinian
14 نوامبر سال 565 ژوستينيان امپراتور روم كه دو بار از ارتش ايران شكست خورد، در 82 سالگي درگذشت و آرزوي تصرف مجدد سوريه را با خود به گور بُرد. وي در سال 527 ميلادي امپراتور شده بود.
     ژوستينيان در شكست سال 540 ميلادي از ارتش ايران، انتاكيه را از دست داد و در شكست سال 545 مجبور شد كه با پراخت 5 هزار سكه طلا به ايران موافقت با ترك مخاصمه را به دست آورد. قبلا ميان وي و ايران در سال 532 ميلادي يك پيمان صلح به نام «آشتي هميشگي» امضاء شده بود كه ژوستينيان آن را نقض كرده بود.
     از كارهاي بَدِ ژوستينان، بستن آكادمي آتن بود كه ده قرن عُمر داشت. مدير و شش پروفسور اين آكادمي به ايران پناهنده شدند و خسروانوشيروان ـ شاه وقت ايران كمك كرد تا در «حران» براي خود مدرسه مشابهي تاسيس كنند كه تا عصر اسلامي به كار ادامه مي داد.
     ژوستينيان كه برخي رويدادهاي دوران حكومت اورا «پروكوپيوس» مورّخ برنگاشته است در زمان حكومت خود با همه گيري طاعون و نيز يك انقلاب از سوي مردم كه به انقلاب «نيكا» شهرت يافته است رو به رو شد. او با پيروان آيين مانوي نيز در قلمرو خود درگيري داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزی که «روزولت» با ناو جنگي عازم ايران شد تا در نشست تهران شرکت کند
14 نوامبر سال 1943 (آبان ماه 1322) روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا براي شركت در نشست سران متفقين در تهران با ناو سنگین «آيوا Battleship Iowa »كشور خود را ترك گفت.
     ضمن راه، يك اژدر اشتباها از ناوشكن «پورتر» كه نبرد ناو آيوا را بدرقه مي كرد رها شد و به دنباله «آيوا» اصابت كرد. اگر اين اژدر به بدنه اصلي ناو اصابت کرده بود احتمال مرگ روزولت و همرانش زياد بود.
     نشست تهران در جلسه 28 نوامبر خود درباره چگونگي وضعيت اروپا در صورت شكست هيتلر تصميم گرفت. ارتش آلمان در آن زمان در بيشتر جبهه ها در حال غقب نشيني بود. در همين اجلاس، سران سه كشور آمريكا، شوروي و انگلستان بر تماميّت ارضي و حاكميّت ملي ايران مُهر تاكيد گذاردند.
نبردناو آیوا که در سال 1943 در نیروی دریایی آمریکا آغاز بکارکرد و در سال 1990 پس از انفجاری که 19 اپریل 1989 در مخزن یکی از توپهای آن روی داد که منجر به کشته شدن 47 از افرادش شد بازنشسته و در منطقه کالیفرنیا به موزه تبدیل شده است. آیوا که در جنگ بین الملل دوم و جنگ کره شرکت کرد یک کشتی 57 هزار تنی است ـ عکس«آيوا» را با اسکورت خود نشان مي دهد

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«ژان کراتي ان» که براي کانادا شخصيتي مستقل به وجود آورد پس از 10 سال نخست وزيري بازنشسته شد ـ اظهارات جالب او در آخرين مصاحبه
«ژان كراتي انJean Chretien» سياستمدار كانادايي كه ده سال نخست وزير اين كشور و چهار دهه در عالم سياست بود و در شصت و نهمين زادروزش (اول نوامبر) اعلام كرده بود كه خود را از دو هفته ديگر (14 نوامبر 2003) بازنشسته خواهد ساخت، 13 نوامبر در آخرين مصاحبه مطبوعاتي اش به عنوان نخست وزير از سياست ها و كارهايش دفاع كرد و در مورد عدم همراهي با آمريكا و انگلستان در اعزام نيرو به عراق گفت كه كاري درست انجام داد و راه كانادا را براي نخستين بار از انگلستان و آمريكا جدا كرد و سنت كهن را شكست و به اين ترتيب درصحنه جهاني براي كانادا شخصيت مستقل به وجود آورد. وي تاكيد كرد كه مسئله عراق بايد از طريق سازمان ملل حل مي شد.
     «كراتي ان» از سياست سوسيال ليبراليسم خود و تامين هرچه بيشتر رفاه عمومي و كاهش زندانيان و حذف بعضي موانع اجتماعي در جامعه كانادا دفاع كرد و گفت كه فرستادن مردم به زندان مسئله ارتکاب جرم را حل نمي كند، بايد علت را از ميان بُرد تا معلول به وجود نيايد. وي در انجام برنامه هاي کمک هاي دولتي به نيازمندان هم خلاف جهت همسايه اش ـ فدراسيون آمريکا ـ حركت كرد، زيرا مقامات واشنگتن مايل به وجود كشوري نظير سوئد ـ و به قول آنان «وِلفِر ستيت» در همسايگي خود نبوده اند كه مصرف ماري جوانا در سطح محدود و ازدواج همجنس ها و ... را نيز قانوني كند.
     «كرا تي ان» از حزب ليبرال كه جاي خود را به «پال مارتين» وزير دارايي كابينه خود سپرد در دوران نخست وزيري اش مهاجرت به كانادا را تسهيل كرده بود.
    «ژان كراتي ان» اول نوامبر سال 1934 در ايالت فرانسوي زبان «كوبك» كانادا به دنيا آمده و در رشته حقوق تحصيل كرده و بارها انزجار خود از «پاليتيك» و سياسي كاري و اصطلاحا نان را به نرخ روز خوردن به جاي توجه به اصول و واقعيات، ابراز داشته بود و در مصاحبه 13 نوامبر 2003 هم تاكيد كرده بود كه خرسند است با سياست وداع مي كند و آسوده مي شود. وي در جواني دچار فلج قسمتي از عضلات صورت شده بود كه اثر آن باقي مانده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
افشای مدارک تحصیلات غیابی و فروکش کردن تَب مدرک گرایی در جهان
چهارشنبه شب دهم نوامبر 2004 شبكه سي بي اس آمريكا ضمن پخش يك گزارش مصور طولاني در بخش «سيكستي مينيتز 2» از فروش مدرک تحصيلي به روشي تازه ــ روش اينترنتي ــ که باعث مدرک گرایی در برخی از نقاط جهان شده است پرده برداشت. بانو «مي بري» گزارشگر اين شبكه جزئیات فعالیت چند «ديپلما ميل (كارخانه سازنده مدرك تحصيلي)» و شگرد كار گردانندگان آنها با تصویر و مصاحبه برملا ساخت و گفت كه در این مراکز مدرك غيابي از ليسانس تا دكترا صادر مي كردند و به همان سرعتي كه اين كاغذها (مدارك تحصيلي) به چاپ مي رسيد، براي اشخاص در اكناف جهان ارسال مي شد تا بر اسم خود کلمه «دکتر» را اضافه کنند حال آنکه در کشورهای پیشرفته و ازجمله آمریکا تنها پزشکان را در محاوره و عنوان نوشته «دکتر» خطاب می کنند و در مورد دارندگان مدرک دکترا در رشته های دیگر؛ اگر لازم باشد، تنها در نوشتن (روی کاغذ) این کلمه را پس از ذکر نام و در پرانتز و با ذکر رشته اضافه می کنند.
     «مي بري» اتاقي را در كنار ساختمان يك كليسا در يك نقطه دور افتاده در ايالت كوهستاني و كم جمعيت «ويومينگ» آمريكا نشان داد كه نام دانشگاه مكاتبه اي «هميلتون» بر آن نهاده بودند و از طرق مختلف و از جمله اينترنت برايش تبليغ مي كردند. به اظهار گزارشگر و شهود و برخي قربانيان آن، دريافت مدرك ليسانس، فوق لیسانس و دكترا از اين دانشگاه بدون استاد و كلاس و كتابخانه، نياز به خواندن درس و گذراندن امتحان نداشت؛ متقاضي تنها بايد پول حواله مي كرد و يك «تز» مي فرستاد كه اين تز (رونویسی شده از یک کتاب، رساله و ...) هم به آشغالداني انداخته مي شد و طولي نمي كشيد كه مدرك تحصيلي مورد تقاضا با پست ارسال مي گرديد.
    تز را به اين سبب مطالبه مي كردند كه متقاضي مدرك، نسبت به واقعيت وجود چنين دانشگاهي ترديد نكند و آن را خيالي نپندارد. گزارشگر گفت كه برخي از مدارك ظرف يك هفته پس از وصول حواله پول صادر مي شد. اين دانشگاه مكاتبه اي مدعي شده بود كه از انجمن مدارس عالي غرب آمريكا اعتبارنامه دارد. بيشتر مشتريان اين بنگاه ساخت مدرك، اتباع كشورهاي ديگر به خصوص ممالكي بودند كه مدرك تحصيلي، شرط ارتقاء رتبه و گروه است. اين كار ادامه داشت تا اين كه بانويي از كارمندان وزارت دفاع آمريكا كه داراي مدرك فوق ليسانس (واقعي) بود از طريق مكاتبه براي دوره دكتراي اين دانشگاه مكاتبه اي ثبت نام كرد و يك تز واقعي هم فرستاد و ظرف مدتي كوتاه مدرك دكترا دريافت كرد و از اين سرعت، متعجب و دچار ترديد شد و در صدد تحقيق برآمد كه معلوم شد دانشگاه صرفا مكاتبه اي در آمريكا وجود نمي تواند داشته باشد و به دست آوردن مدرك دكترا حتي در دانشگاههايي كه هنوز براي آن دوره اكرديته نيستند مستلزم حضور دست كم دو سمستر (يك سال تحصيلي) در كلاس درس و دفاع از تز در برابر جمع استادان و دانشجويان و داشتن استاد مشاور است. در پی دريافت شکايت اين بانو، اف. بي. آي ( پليس فدرال آمريكا ) وارد عمل شد و قلابي بودن دانشگاه را كشف كرد و معلوم شد كه به وسيله شخصي كه در فلوريدا (نزديك به پنج هزار كيلو متر دورتر از ويومينگ) زندگي مي كند به وجود آمده و تا آن زمان از اين راه ميليونها دلار به جيب زده است. اين دانشگاه غيابي بسته شد و پرونده اش در دست بررسي بود كه موسس آن اين بار يك دانشگاه غيابي مكاتبه اي ديگر در «باهاما» به نام دانشگاه ريچاردسون داير كرد و ....
    كساني كه با «مي بري» در اين باره گفت و شنيد كرده بودند گفته بودند كه شمار اين دانشگاههاي « آن ــ لاين » در « آف شور (جزاير) » و كشورهايي كه قانون مخصوص براي تعقيب چنين مرتكبيني ندارند فراوان است و تا در برخي كشورها، مدرك گرايي وجود داشته و قوانين استخدام و ارتقاء پايه بر اساس مدرك تحصيلي باشد تعطيل شدني هم نيستند و تنها راه مبارزه، قطع مصرف است و هنگامي كه مصرف كننده نباشد توليد كننده هم وجود نخواهد داشت.
    خبرگزاری ها همان روز به نقل از سی بی اس این مطلب را مخابره کرده بودند که در رسانه های سراسر جهان منعکس شد و در بیشتر کشورها، سازمان دولتی مربوط اقدام به ارزشیابی مدارک تحصیلی کردند و در مواردي که از مدارک تحصیلات غیابی برای دریافت امتیازهای دولتی (گروه و پایه و مقام) استفاده شده بود آن امتيازات را لغو کردند و تب مدرک گرایی فروکش کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ابراز تأسف جُرج دبلیو بوش از بیان این گفته: "ماموريت عراق به انجام رسيد!"
13 نوامبر 2008 جورج بوش رئيس جمهور وقت آمريکا از اينكه در ماه مي 2003 در عرشه ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن (لينكن) گفته بود كه ماموريت ما در عراق پيروزمندانه به انجام رسيده است ابراز تاسف كرد و گفت: شعاري كه بر بدنه كشتي آويخته بود مرا بر آن داشت كه همان مطلب را تكرار كنم!.
     ادامه مقاومت در عراق در آن زمان و تلفات، جورج بوش را مجبور به ابراز تاسف کرده بود. تا 13 نوامبر 2008 (روزي که بوش ابراز تاسف کرد) چهارهزار و 196 نظامي آمريكايي در عراق كشته و دهها هزار تن ديگر مجروح شده بودند و هزينه عمليات آمريكا در عراق هرماه 12 ميليارد دلار بود.
جورج بوش در ماه مه 2003 در عرشه ناو هواپيمابر آبراهام لينکلن (لينکن) دارد مي گويد که ماموريت عراق انجام يافته است!

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
استراتژي آمريكا در خاورميانه و آسياي جنوبي ـ انتصاب و کناره گيري «دنيس راسDennis Ross»
Dennis Ross
13 نوامبر 2008 و در پی برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رسانه هاي این کشور گزارش كرده بودند كه «باراك اوباما» رئيس جمهور منتخب براي طرح استراتژي خود در قبال ايران به استفسار و استعلام نظر ديپلماتها و كارشناسان مربوط دست زده و نظر اكثريت بر اين بوده كه چون تا آن زمان تهديد نظامي و تحريم اقتصادي ايران كارآيي چندان نداشته، بايد برای مدیریت استراتژی آمریکا در آسیای جنوبی و خاورمیانه و دادن اندرز و مشورت به رئیس جمهور [اوباما] با بررسی همه جانبه، یک کارشناس با تجربه انتخاب و منصوب شود و این فرد باید از تاریخ، فرهنگ و روانشناسی ملل منطقه کاملا آگاه بوده، تجربه تحولات منطقه را داشته و از وضعیت روز دور نشده باشد.
     این نظرات «اوباما» را برآن داشت تا با «دنيس راسDennis Ross» كارشناس مسائل خاورمیانه و آسیای جنوبی، ديپلمات و برنامه زير قدیمی سیاست های آمريكا در خاورميانه تبادل نظر کند و اورا به سمت مشاور ارشد خود در امور استراتژی ـ پالیسی خاومیانه و آسیای جنوبی برگزیند. راس (متولد 26 نوامبر 1948) پس از این انتصاب، یافتن راه حل برای مسئله فلسطین و نیز جلوگیری از اتمی شدن ایران را در صدر برنامه های خود قرار داد.
     اعلام کناره گیری او از این سمت از 31 دسامبر 2011 (پس از سه سال بودن در مقام) که دهم نوامبر 2011 انتشار یافت در محافل واشنگتن ایجاد تعجب کرده بود. ماحصل تفسیرها این بود که راس چون احساس کرد که موفق به اجرای دو برنامه اصلی خود [اتمی نشدن ایران و حل مسئله فلسطین] نخواهد شد تصمیم به کناره گیری گرفت. وی اعلام کرد که به کار سابق در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه (وابسته به آیپاک) بازخواهد گشت.
     «راس» كه در طول 35 سال با چند رئيس جمهور از دمكرات تا جمهوريخواه همكاري نزدیک داشته و نقشه ورود و استقرار آمريكا در خاورميانه را طرح ريزي كرده است از يهوديان آمریکا و با مارتین ایندیک Martin Indyk از موسسان AIPAC آيپاك (American Israel Public Affairs Committee ) انستيتوی واشنگتن برای سياست خاورميانه (موسسه بررسی سیاست و منافع آمریکا در خاورمیانه On US foreign policy and interests in the Middle East) و از همكاران سابق «وولفوويتس» طراح نقشه تصرف عراق است. طرح نقشه افزایش حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس در زمان جیمی کارتر را به او نسبت می دهند و همچنین جنگ با عراق بر سر کویت را.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
اين عکس؛ محصول نشست نوامبر 2008 سران 20 دولت! ـ علت دشواري سازش!


برخی از روزنامه های اروپا این عکس را (که هر خبرنگار از زاویه ای ـ برحسب جای قرارگرفتنش ـ در حاشیه نشست سران 20 دولت در نوامبر 2008 برداشته شده بود)، هریک به صورتی به چاپ رسانده و باز هرکدام به مضمونی ولی با یک مفهوم در زیر آن عکس نوشته بودند: محصول نشست سران 20 دولت!.
     مفسرانی که درباره نشست نوامبر 2008 مقاله نوشته بودند آن را بمانند نشست های پیشین این گروه، «بی نتیجه» اعلام کرده و چنین نظر داده بودند؛ پول مخصوصا اسکناس مورد استفاده در داد و ستدهای بین المللی چیزی نیست که بشود مانند مسائل دیگر برسر آن سازش کرد، این پول یعنی قدرت و دولت صاحب آن به آسانی حاضر به تقسیم قدرت با دیگران نخواهد شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 14 نوامبر
 • 940:   ابوالفضل بَلعَمی از اندیشمندان خراسان بزرگتر و 16 سال وزیر سامانیان و پدر ابوعلی بلعمی مؤلف کتاب تاریخ بَلعمی که خاندان بلعمی به زبان پارسی و فرهنگ ایرانی کمک بزرگ کردند فوت شد.
      
      
 • 1917:   لئوپلد موزارت L. Mozart موسیقی دان بنام اتریشی بدنیاآمد و 68 سال عُمر کرد.
      
      
 • 1867:  


  دومين تلاش گاريبالدي ميهندوست ايتاليايي براي تصرف شهر رُم كه آرزوداشت آن را پايتخت ايتالياي واحد قرار دهد شكست خورد، زيرا نظامیان اعزامی فرانسه، مامور دفاع از پايتخت پاپ تفنگ هاي تازه سازي دريافت كرده بودند كه بُردشان دو برابر تفنگ هاي افراد گاريبالدي بود.
      
      
 • 1889:  


  جواهرلعل نِهرو سياستمدار مشهور هند در «الله آباد» ایالت شمال غربی هندوستان به دنيا آمد و 74 سال عُمر کرد و در 27 ماه می 1964 فوت شد.
      
      
      
 • 1908:   در این روز (24 آبان 1287) یک مقام نزدیک به دربار محمدعلی شاه قاجار گفت که شاه ظرف سه ـ چهار روز آینده تصمیم خودرا درباره مشروطیت خواهد گرفت و این تصمیم را برای اطلاع ملّت اعلام خواهد داشت. دو روز پیش از آن شماری از روحانیون و رجال در باغشاه (اینک به نام پادگان حُر) تبادل نظر در باره نوع حکومت را آغاز کرده بودند و قرار بود که نتیجه مذاکرات به شاه داده شود. چهار روز بعد، محمدعلی شاه که روز پیش از آن نتیجه مذاکرات را دریافت کرده بود که مخالفت با مشروطیت بود اعلام کرد که ایران یک کشور اسلامی و پیرو احکام اسلامی و دستورهای قرآن است که آیات عظام، ناظر و آمر بر رعایت آن هستند و این علماء و بزرگان دین اعلام کرده اند که مشروطیت در مواردی خلاف شریعت است و بنابراین، انصراف خود را از مشرطیت اعلام می دارم. با انتشار این تصمیم که نفی مشروطیت بود، مشروطه طلبان دست به مخالفت زدند و برخی نیز از این «فرصت» برای رسیدن به هدف های خود بهره برداری کردند. دو قدرت مداخله گر در ایران وقت ـ انگلیس جانب سران مشروطه خواه و روسیه جانب محمدعلیشاه را گرفت و ....
      
      
 • 1910:   نخستين هواپيما از عرشه يك كشتي در آبهاي نورفك (ويرجينيا) به پرواز درآمد و انديشه ساختن ناو هواپيمابَر را تقويت كرد و 13 نوامبر 31 سال پس از آن، نخستين ناو هواپيمابَر در جنگ غرق شد. اين ناو كه «آرك رويال» نام داشت و متعلق به انگلستان بود در غرب مديترانه هدف اژدر يك زيردريايي آلمانی قرار گرفت و به زير آب فرو رفت.
      
      
 • 1918:  
  Masaryk

  در پی پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان در آن و فروپاشی امپراتوری اتریش، «مازاريك Tomas Masaryk» ايجاد جمهوري (تازه تاسيس) چك اسلواكي را به رياست خود اعلام داشت. ولی، آلمانی ها بخش آلمانی زبان آن را از آن خود می دانستند که هیتلر ضمن مذاکره با انگلستان و فرانسه آن را تحقق داد. همچنین در پی فروپاشی بلوک شرق و شوروی، جمهوری چک اسلواکی به صورت مسالمت آمیز تجزیه شد و دو جمهوری چک و اسلواکی به وجود آمده اند.
      
      
      
 • 1922:  
  G. Marconi

  در انگلستان (شهر لندن) و در ساختمان شرکت مارکُنی یک فرستنده رادیویی غیر دولتی برای پخش داخلی به نام اختصاری بی بی سی آغاز بکار کرد. این فرستنده از 31 دسامبر 1926 دولتی شده و به تدریج گسترش یافته، دارای فرستنده تلویزیونی و پخش جهانی شده است. رادیو و مخابرات بی سیم از اختراعات مارکنی Marconi ایتالیایی متولد 25 اپریل 1874 است.
      
      
      
 • 1940:   «كاوِنتري Coventry» انگلستان و اینک شهری 320 هزار نفری، در جریان جنگ جهانی دوم بر اثر بمباران هوايي آلمان (لوفت وافه) شدیدا آسیب دید و ساختمان های متعدد در آن ويران گردید و تلفات متعدد متحمّل شد.
      
      
 • 2012:   محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: "رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا از نظر ما معنی ندارد و حزب مؤتلفه با برقرارکردن هرگونه رابطه با دولت آمریکا مخالف است.".
      
      
 • 2017:   در این روز در شهری کوچک در شمال کالیفرنیا یک مرد 44 ساله به نام کِوین پس از کشتن زن خود و همسایه اش و کوبیدن اتومبیل بر یک اتومبیل دیگر و تیراندازی به مردم و درگیری با پلیس، با آخرین فشنگ به خود گلوله زد. در این ماجرا جمعا پنج تَن کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. انگیزه این عمل گزارش نشده بود.
      
      
 • نامه به مولف
  ازقلم افتادگي نام ها و كارهاي ايرانيان در كتابهاي معاصر
 •   نامه اي که در زير مي آيد در آبان 1381 واصل شده و در اين تاريخ آنلاين قرار گرفته است. از آنجا که مسئله مورد اشاره مخاطب همچنان باقي است، فعلا آن را حذف نمي کنيم. وي نوشته است:
      
      "من يك ايراني متولد اروپا و دانشجو هستم كه به دليل زندگي با خانواده ام بر زبان فارسي تسلط كامل دارم. استاد من كه از تسلط من بر زبان مادري آگاه است تاپيك [عنوان] رساله مرا «نويسندگان معاصر ايران» تعيين كرده بود.
       تابستان گذشته به ايران رفتم و دو ماه در كتابخانه هاي تهران در اين زمينه تحقيق كردم. در كتاب هايي كه در اين باره چاپ شده است همه نويسنگان معرفي نشده اند. هر مؤلف به ميل خودش عده اي را معرفي كرده و از ديگران حتي اسمي هم نياورده است. حال آنكه در روزنامه هاي پنجاه سال گذشته به نام افرادي برخورد كردم كه هر روز مقاله نوشته بودند و چه مقالات خوب و چقدر زياد.
       من به اين نتيجه رسيده ام كه كتاب هاي مربوط در اين زمينه همه ناقص هستند و مولف ايراني تحت تاثير حُب و بُغض است و بي طرف نيست.
      براي در دست داشتن كتاب كامل در اين زمينه ها دولت بايد باني كار شود تا نام كسي از قلم نيافتد كه همه اين افراد سرمايه هاي كشورند و همه بايد شناخته شوند و اسمِ شان باشد.
       من اين موضوع را به استاد خود گزارش كردم. متأسف شد و خواست كه در رساله ام اين ضعف را بنويسم و به آنان كه نامشان را از قلم انداخته اند توجه بيشتر كنم. اين از قلم انداختن، كار 23 سال اخير [تا زمان ارسال نامه در آبان 1381] نيست، از شهريور 1320 شروع شده است و براي كشوري مثل ايران با اين سابقه درخشان در ادبيات، ابدا خوب نيست.
      از انجا كه تاريخ آنلاين شما را مي خوانم و از آن پرينت مي گيرم خواستم اين مشكل را بنويسيد تا به آن توجه شود و يك مقام رسمي و يا هيأتي باني اين كار شود تا بعدا از قلم افتادگي كمتر باشد.".
 •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com